អំពី PSOD
ចូលទៅកាន់ Email
វីដេអូរ
បណ្តុំរូបភាព
ចំនួនអ្នកទស្សនា
 
ចែករំលែក
 
 
បរិច្ចាក
 
លោកអ្នកអាចបរិច្ចាកថវិកាដល់អង្គការភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍​តាមរយៈគណនីខាងក្រោម

ឈ្មោះគណនី៖ អង្គការភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍
លេខគណនី៖ 1000-10-695503-1-3