អំពី PSOD
ចូលទៅកាន់ Email
វីដេអូរ
បណ្តុំរូបភាព
ចំនួនអ្នកទស្សនា
 
ចែករំលែក
 
 
កម្មវិធី
 
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការភ្នំស្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍មានគម្រោងដែលកំពុងអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖
  1. គម្រោងផ្លេកស៊ីប (ស្មាតហ្គឺល)
  2. គម្រោងសុខភាពបន្តពូជយុវវយ (ASRH)
  3. គម្រោងកាត់បន្ថយមេរោគអេដស៏ជំងឺអេដស៏ក្រុងកំពង់ចាម (ARK)
  4. គម្រោងសហគមន៍ថែទាំជំនួសកុមារកំព្រា ​និងកុមារងាយរងគ្រោះ​ (OVC)
  5. គម្រោងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍតាម​បែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដំណាក់កាលទី២ (PROCEEDII)
  6. គម្រោងមណ្ឌលធនធានពលករទេសន្ដរប្រវេសន៍ (MRC)
  7. កម្មវិធីពង្រឹងយន្តការការពារកុមារនៅសហគមន៍​(CPP)
  8. កម្មវិធីលើកកំពស់ការចូលរួមរបស់កុមារ និង​យុវជនក្នុង​​​ដំណើរ​កាអភិវឌ្ឍន៏ឃុំ/សង្កាត់ (CRG)
  9. គម្រោងការអនុវត្តក្របខ័ណយុទ្ធសាស្ត្រគណនេយ្យភាពសង្គម (I-SAF)